محصولات » تجهیزات غیرفعال » دستگاه های جوش فیبرنوری

Fusion Splicers & OTDR

- عملکرد پنج گانه STRIPPING,CLEAVING,CLEANING,SPLICING,SLEEVING در یک دستگاه
- Stripper حرارتی در دستگاه ALLINONE : این مورد باعث جلوگیری از شکستگی و اختلالات فیزیکی در فیبر که ناشی از استفاده ابزار های Stripp معمولی
- کاربرداین ویژگی ها در مدل های SWIFT S5,R5,F1

Fusion Splicers & OTDR

- توان سنج نوری و VFL(تستر خرابی نور مرئی) به دستگاه های ALLINONE اضافه شده است.
- صدمات و رویداد های جوش انجام شده بدون هر گونه دستگاه مجزا و اضافی به راحتی بررسی و آشکار خواهد شد.
- کاربرد این ویژگی ها در مدل های: SWIFT F1+,F3,MULTIPACK F
Swift S3 is a typical fusion splicer of core-to-core alignment for every splicing purposed like medium and long range optical circuit, LAN, CATV, FTTx with least loss. With compact, light, rugged desi...

SWIFT K11

Swift S3 is a typical fusion splicer of core-to-core alignment for every splicing purposed like medium and long range optical circuit, LAN, CATV, FTTx with least loss. With compact, light, rugged desi...
Lowest Splice Loss ever in the Industry Wide 5.0-inch Color LCD Monitor with Touch Screen & Bidirectional Operation System Optical Fiber Recognition Capability and LED Lamp in Heater Powerful Lithium ...

SWIFT K9

Lowest Splice Loss ever in the Industry Wide 5.0-inch Color LCD Monitor with Touch Screen & Bidirectional Operation System Optical Fiber Recognition Capability and LED Lamp in Heater Powerful Lithium ...
Swift KF4A is the highly advanced and accurate ACTIVE cladding alignment fusion splicer, which has been designed to perform the major 5 multifunctional features systematically : stripping, cleaning, c...

SWIFT KF4A

Swift KF4A is the highly advanced and accurate ACTIVE cladding alignment fusion splicer, which has been designed to perform the major 5 multifunctional features systematically : stripping, cleaning, c...