محصولات » تجهیزات فعال و فن آوری اطلاعات » Zero Client

دستگاه zeroclient VP250P شرکت Rangee قابلیت استفاده از desktop های مجازی بر پایه تکنولوژی PCoverIP با استفاده ار VMware view که انعطاف پذیری جهت تولید ماشین های مجازی بی شمار و قابل بازیابی و تولید را...

VP250P

دستگاه zeroclient VP250P شرکت Rangee قابلیت استفاده از desktop های مجازی بر پایه تکنولوژی PCoverIP با استفاده ار VMware view که انعطاف پذیری جهت تولید ماشین های مجازی بی شمار و قابل بازیابی و تولید را...
دستگاه zeroclient VP450 شرکت Rangee قابلیت استفاده از desktop های مجازی بر پایه تکنولوژی PCoverIP با استفاده ار VMware view که انعطاف پذیری جهت تولید ماشین های مجازی بی شمار و قابل بازیابی و تولید را ...
FREE DEMO

VP450P

دستگاه zeroclient VP450 شرکت Rangee قابلیت استفاده از desktop های مجازی بر پایه تکنولوژی PCoverIP با استفاده ار VMware view که انعطاف پذیری جهت تولید ماشین های مجازی بی شمار و قابل بازیابی و تولید را ...